غروب که مى شود

مگر مى شود

بى خیال سکوت این در و پنجره ها شد

چیزهایى که ندارى را به رخت مى کشند

لعنتى ها


@amirvojoud