وقتی یه قرار و قولی میزارید اونقدر شخصیت داشته باشید که روی اون بمونید...

متنفرم از اینکه با یکی قراربذارم و اون طرفم دیر بیاد،حتی۵دقیقه..

بد تر ازاون اینه که هرچی زنگ و پیام بزنی جوابی حاصل نمیشه...

اینکار یه توهینه،توهین خیلی بزرگ که من هیچوقت یادم نمیره...

امشب با دوستم قرارداشتیم،نیم ساعت منو معطل کرد و در اخرنیم ساعت بعدش زنگ زده میگه من توراهم ببخشید متوجه تماست نشدم.

منم بهش گفتم من رفتم میخواستی متوجه تماسم بشی...

خوبه نازی بود و وقتی حالم گرفته بود اومد و به دادم رسید،رفتیم نظر گردی....

درکل سعی کنید آن تایم باشید،بی نظمی اونم توی قرار واقعا بد و‌توهین آمیزه...