بعضی وقتها هست شبها بخاطر فقدان یه مفقود خیلی مهم به خدا شکایت میکردم و غصه میخوردم و حتی بغض و گریه...

اما امروز فهمیدم اب در کوزه و ما گرد جهان میگردیم...

خوشحالم که کم کم داره مفقوده پیدا میشه😊