جدیدا دارم از خودم میترسم..

نکنه اونی بشه که مدتهاست ازش میترسم...

نکنه بشم اونی که مدتهامیترسیدم و بقیه رومسخره میکردم بخاطرش که «اره شماها خرید،این حرفا مسخرست»اونها هم میگفتن بذار درگیربشی میفهمی ما چی میگیم...

نکنه...

وای نه ...

بلا به دوووووور