این پست طی تکذیب پست قبل منتشر میشه😂

خب خداروشکر من همون نامیرای قبلم و هیچ گونه اتفاق مرموز و بلای ناگهانی ای برم نازل نشده⁦:-)⁩

ولی نگزان اون بیچاره ام😐

انشالله که ازطرف اونم چیزی نیست