این روزها دارند به بطالت میگذرند

مدام اهنگ و فکر کردن به ممنوعه ها و خواب و بی حالی توی درس

از همه بدتر پیچوندن کلاسایی که فکر میکردم چرت ان و در حدی نیستند که من خودمو به زحمت بندازم براشون و برم سرکلاساشون تا3ظهر یا حتی گاهی6عصر...

بدترین چیز نمازهامه که دارن دیرو زود میشن و حتی گاهی یادم میرند بخونم.این ینی نهایت بی اهمیتی و بی اولیتی...

iهمش انلاین بودن،تلگرام و اینستا و....

اینکه من بازم دارم از اهدافو تصمیماتم دور میشم...

اینکه انگاری من یادم رفته چه قولایی به خودم دادم و نباید بذارم پیش خودم بدقول بشم...

باید هواسم به خیلی چیزا باشه....