عشق رازیست که تنها به خدا باید گفت..

من عاشق بشم ترجیح میدم هیچوقت خودمو واردارتباط باعشقم نکنم.

خاصیت عشق دوری و تلاش برای بدست اوردنشه نه اینک با تلفن و پیام و ملاقات بهش برسم

عشق باید رسمی و شرعی و قانونی باشه

عشقی که نتونی با جرات به بقیه نشونش بدی عشق نیست

عشقی که بترسی دوقدم باهاش بری بیرون یا راحت باهاش حرف بزنی عشق نیست..

ترجیح میدم عشقم بین خودمو خدام گوشه قلبم باشه تا حس خوبی داشته باشم....