دیشب با خودم کلی فکر کردم.من خیلی برنامه ها برای خودم و آینده دارم
با دوست داشتن و عاشق شدن فقط راهمو سحت و ناهموار میکنم.
ترجیح میدم تاوقتی که به هدفام نرسم این قضیه خواستگار و ازدواج و خواستن و عشق و‌عاشقی و این حرفارو منحل کنم.
این چیزا فقط سد راه من هستن و نمیذارن درست فکرکنم.
یه ادم عاقل هیچوقت نباید به احساساتش میدون بده...
مثل بزنین توسرش تا بشینه سرجاش و‌دیگه تو کار عقل دخالت نکنه...
احساس باید غلاف بشه و افسارش بسته بشه وسلام....