به هم ریخته ام 
مثل بهارى که دلش زمستان است
حوصله اى نمانده
رویاهاى من سالهاست که خوابیده اند
لطفاً کسى مرا بیدار نکند

#امیر_وجود