امروز طبق برنامه ای که برای خودم گذاشته بودم۶ با آلارم گوشی بیدارشدم.

اما خب حال نداشتم بلند شم،تااینمه۷ونیم دیگه بلند شدم،کارامو کردم صبحانه خوردم و حدودا ۹ ‌نشستم سر درسم.خیلی خوب بود،خوب پیش میرفتم،حدودا نصف مبحث رو خوندم تا اذان ظهر،کمی استراحت کردمو انلاین شدم درحد یه چک کردن،باسحر حرف زدم و قرارشد بعدا ادامه بدیم چون من درس داشتم‌خودش کار داشت،یه سری ترجمه باید انجام میداد....

خلاصه یکم خوابیدم و رفتم سر درسم،تقریبا تموم شد،خوشحاالم که امروزم کمتر به بطالت گذشت..