جدیدا به این نتیجه رسیدم که تنها چیزی که برام ارامش بخشه درس خوندنه

درس خوندنی که خودم بخوام

جدیدا فهمیدم هنوزم حل کردن ریاضی برام جذابه و ارام بخشه وقتی غمگینم

فهمیدم که این مدت ارامشم بغلم بوده و من نمیدیدمش...

کاش تو زمان کنکور میفهمیدم اینو😐

وقتی درس میخونم احساس میکنم اروم ترین ادم دنیام و زندگیم روی رواله..