یکی از مشکلاتی که من دارم دختر بودنمه😐

اگر پسر بودم شاید استقلالم توی جامعه و زندگی شخصی خودم بیشتر بود...

همیشه دخترا محکومن به محدود بودن