.....

آدمهاى زیادى هستند

که هر روز یواشکى

دلشان مى گیرد

براى کسى که هیچ وقت قرار نیست به هم برسند

و بدتر از آن 

هیچ وقت نمى توانند

دلتنگیشان را فریاد بزنند

و این خودش

بدحالت ترین حالت

یک حال خراب است


#امیر_وجود