نمیدونم چم شده
مدام تایپ میکنم و پاک میکنم
اعصابم خورده
نمیدونم چیشده،چم شده اصلا چرا اینجوری شدم من دوباره...
روزهام دارن به بطالت میگذرن
امتحاناتم تموم شدن و چندروز دیگه انتخاب واحدمه و من هنوز هیچ کاری نکردم
اصلا نمیدونم میخوام چیکارکنم
دلم یه تغییر بزرگ میخواد
از این بطالت و کسالت داره حالم بهم میخوره
نمیدونم باید چیکار کنم
حوصله هیچی وهیچکس و هیچکاری رو ندارم
مدام افتادم توخونه و خوابیدم و فقط میخورم
دیگه حتی ورزشم نمیکنم
پرخوری عصبی هم که دوباره اومده سراغم
دارم از خودم واین حال مزخرفم متنفر میشم
نمیتونم به این وضعیت عادت کنم
همش دارم اذیت میشم و حرس میخورم
اعصابم خیلی خورده
نمیتونم بفهمم خودمو که چرا همیشه خوشحالیم تاریخ انقضاداره و زودم تموم میشه....