همه چیز داشت مزخرف پیش میرفت

تااینکه با افرادی اشنا شدم چه حالمومزخرف تر کرد

فکرمو مشغول تر کرد 

اگر نبودین من اینهمه خودمو انالیز نمیکردم

اینهمه زوم نمیشدم روی خودم

ولی  الان مدام دارم دنبال گم شدم میگردم

دارم دنبال خودم میگردم