یه وقتایی همه چیز خیلی ترسناک میشه

اونقدر ترسناک که دلم میخواد برم یه جایی پیدا کنم یه مدت خودمو قایم کنم....

دلم گم شدن میخواد....