داشتم دوستمو دلداری میدادم بخاطر روحیه بدش...

یه جمله وسط حرفاش منو درگیرکرد...

بهش میگفتم با این روحیخوای فلان کاروبکنی و اینا

بعد یهو گفت«میسازم» و «یه چیزایی تکلیفش از قبل مشخص شده»..

دارم به این فکرمیکنم که من تکلیف چیارو برای خودم روشن کردم؟

که من الان کجای کارم؟

که منی که مثلا روانشناسم و باید بقیه رو راهنمایی کنم خودم چقدر توجیه ام؟

که الان اونی که دارم دلداریش میدم از من۲هیچ جلوتره چون قوی تره شاید...

که من باید یه تکونی به خودم بدم....