یه وقتایی یه جاهایی 

ادم چیزی نمیدونه

یکی‌ راهه یکی چاهه

دوراهی روبرومونه

یوقتایی راضی از اینی که میبینی خطرکردی 

همیشه قصه رفتن نیست یوقتایی خوبه برگردی....