بعضی وقتام هست که اونقدر حرسم‌میگیره از حرفاش که دلم میخواد خودمو خودشو خفه کنم

بی منطق ترین و مزخرفترین ادم دنیاست

ادمی که همیشه و همه حا جلوم مثل ... وایساده و نذاشته پیشرفت کنم و برم بالا

ادمی که هیچوقت من و شرایطم و آیندم براش اهمیتی نداشته

و من چقدر بدبختم....