هرچی میخوام بی تفاوت و بی توجه باشم نمیذارن

خدایا خودت درستش کن، دارم کلافه میشم

همش دروغ همش پیچوندن همش خریت

 یکی نیست بگه نکن اینجوری، زندگی رو خراب نکن احمق

بعضی آدما واقعا هیچوقت بزرگ نمیشن