ازینکه عادت کنم به بودن و حرف زدن باکسی متنفرم

همیشه سعی میکنم آدمای اطرافمو کمتر پررنگ کنم برای خودم

که کمتر عذاب بکشم

ولی بعضی وقتا نمیذارن

دلم میخواد اصلا نبینم و نشنوم اسمشونو

خیلی مزخرفه این عادت‌های مزاحم.