قبول کردم بعنوان مدرس و سخنران برم توی یه مدرسه راهنمایی راجب هفته سلامت روان صحبت بکنم از طرف انجمنمون، خیلی خوشحالم که راهم داره مشخص میشه

ازطرفی خیلی میترسم و استرس دارم چون دفعه اولمه

ولی دیگه تصمیم گرفتم باهمه ترسان مقابله کنم و ازبین ببرمشون..