این روزا که آرومتر بودم باعث شد بیشتروبهتر فکر کنم
تصمیم گرفتم یکم خودمو رها کنم از یه سری قید و بندهایی که اصلا منطقی نیستن و فقط خودمو آزار میدن
یه جورایی میخوام از این پیله ای که دور خودم تنیدم آزاد کنم خودمو